Our Strong Product

ADBADB Lighting เป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตและวางระบบแสงสว่างในเวทีและระบแสงสว่างในห้อง ส่ง มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เหมาะสมและง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ มีคุณภาพสูงในระดับโลก โดยมีลูกค้าทั้งสถานีโทรทัศน์ชั้นนำ โรงละครระดับประเทศ ทั่วโลกใช้งาน ADB มีช่างผู้ชำนาญการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบส่องสว่างและอุปกรณ์ส่วนควบ ในระบบส่องสว่าง

Go to ADB website