Our Strong Product

HitachiHitachi บริษัทผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ความละเอียดสูง (HDTV), กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์มาตรฐาน และกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์อื่น ๆ ซึ่งมีใช้งานในสถานีออกอากาศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณผ่านดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีความนำสมัย

Go to Hitachi website